Södertörn Philosophical Studies

Serien är knuten till filosofiämnet vid Södertörns Högskola. Den publicerar monografier och samlingsvolymer inom filosofi, med särskild tonvikt på den kontinentala traditionen förstådd i bred mening, från tysk idealism till fenomenologi, hermeneutik, kritisk teori och modern fransk filosofi. Den ser som sitt uppdrag att erbjuda en plattform för främjandet av aktuell och nydanande filosofisk forskning. Den publicerar bidrag huvudsakligen på engelska och svenska.

Serien redigeras av Marcia Sá Cavalcante Schuback och Hans Ruin.