Cultivating responsible citizenship

Collective gardens at the periphery of neoliberal urban norms
Publication book cover

Sherfey, Paul

2024

En växande befolkning koncentrerar sig alltmer till urbana miljöer världen över. I kölvattnet av den utvecklingen har både politiska debatter om stadsplanering och markexploatering, och sociala rörelser som mobiliserar kring frågor som rör användning av stadsmiljöer, fått ökad relevans. När medborgare ifrågasätter rådande normer som styr hur det urbana rummet organiseras kan dock konflikter uppstå. En väg mot att bättre förstå vad som står på spel i sådana konflikter är att undersöka kollektiva aktiviteter som på olika sätt utmanar dominerande normer om urbant liv.

Den här avhandlingen närmar sig dessa frågor genom att empiriskt undersöka så kallade tillsammansodlingar, det vill säga gemensamma trädgårdar vars tonvikt ligger på kollektiv förvaltning och utåtriktade kulturaktiviteter. Deras verksamheter inrymmer både markbruk och social organisering som på olika sätt utmanar och/eller utgör alternativ till nyliberala normer, privat ägande och marknadsekonomi. Genom att studera tillsammansodlingarnas plats i, och relation till, nyliberala städer bidrar avhandlingen med kunskap om hur trädgårdarna kan förstås som en kritik mot den rådande politiska och ekonomiska ordningen samtidigt som de gestaltar möjliga framtida alternativ.

Mot den här bakgrunden syftar avhandlingen till att undersöka diskurser om tillsammansodlingarnas politiska betydelse, samt hur de kan förstås som platser där alternativa normer uttrycks och praktiseras. Utifrån ett teoretiskt ramverk som kombinerar politisk diskursteori och teorier om estetik, narrativitet och meningsskapande besvaras följande frågor: Vilka ”platskänslor” ger trädgårdarna upphov till? Hur uttrycks dessa? Vad förmedlar trädgårdarna om samtida normer om och – konkreta och föreställda – alternativ till samtida medborgarskap i urbana miljöer?  

Tillsammansodlingarnas estetik undersöks genom observationer av ett större antal trädgårdar i Sverige och Tyskland, då med analytiskt fokus på deras konkreta utformning och användning av material. Därefter undersöks två specifika trädgårdar i Stockholm och Berlin. Dels undersöks trädgårdarnas respektive ”platshistorier” och hur dessa beskriver olika problemformuleringar som odlingarna ska bidra till att lösa. Dels undersöks på ett mer övergripande plan vilka diskurser om det urbana rummet och urbant liv som kringgärdar trädgårdarna. Utifrån detta argumenterar avhandlingen för att trädgårdarna styrs av ett slags demokratiskt etos, men problematiserar också deras komplexa och till viss del motsägelsefulla relation till nyliberal rationalitet.

Huddinge : Södertörns högskola, 2024. s. 248.

ISBN 978-91-89504-72-1

Södertörn Doctoral Dissertations, 1652-7399; 227

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken